Hlavné menu

ISÚ » Čo ? predstavuje ISÚ » Ciele projektu

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť efektívny prístup k priestorovým údajom pre užívateľov s využitím dostupných technológií. Jeho naplnenie predstavuje vybudovanie a prevádzku informačného systému (IS), ktorý je schopný pokryť požiadavky užívateľov, pružne reagovať na vývoj v oblasti technologickej, ako i na legislatívne zmeny a zároveň zabezpečiť jeho harmonizáciu s existujúcimi štandardmi a normami.

V zmysle Osnovy strategického materiálu vypracovanej MŽP SR v septembri 2005, je dlhodobým cieľom realizácie ISÚ tvorba bázy priestorových údajov rezortu životného prostredia s ohľadom na mimorezortné a medzinárodné súvislosti, tak aby boli v zmysle uvedených zákonov široko využiteľné a využívané (podpora činností a projektov využívajúcich priestorové údaje).

Rovnako v zmysle uvedeného dokumentu má ISÚ zabezpečovať: súlad so zákonom pri poskytovaní informácií, podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Šírenie informácií o životnom prostredí podľa Zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.