Hlavné menu

ISÚ » CGS » Vstupy do CGS

Zoznam disponibilných datasetov CGS/IMK

Zdroj Krajinná štruktúra Komplex Rozsah Zoradiť
Č. Obsah datasetu Názov datasetu Zdroj KS Komplex Rozsah Metainfo
1. Atlas Krajiny SDE_AKSR.xx SAŽP Ostatné X_SAZP SR metainfo
2. Biosferické rezervácie TK006_BIO_REZ ŠOP SR SR metainfo
3. Brehové čiary SDCO_SVP.SK_BREHOVA_CIARA SVP SR metainfo
4. Corine Landcover 1990 1:100 000 SDCO_SAZP.P_CLC1990 SAŽP Ostatné X_SAZP SR metainfo
5. Corine Landcover 2000 1:50 000 SDCO_SAZP.P_CLC_2000_50 SAŽP SR metainfo
6. Čerpacie stanice SDCO_VUVH.SK_CERP_STANICA VÚVH SR metainfo
7. Čerpacie stanice SDCO_SVP.SK_CS SVP SR metainfo
8. Čistiarne odpadových  vôd SDCO_VUVH.SK_COV VÚVH SR metainfo
9. Definičné body základných sídelných jednotiek SDCO_SAZP.ZSJ01_DB SAŽP SR metainfo
10. Detašované pracoviská správ ŠOP SR sidla_detasovanych_pracovisk ŠOP SR SR metainfo
11. Digitálny model reliéfu SDCO_GUDS.P_GUDS_P_DMR ŠGÚDŠ PKŠ Reliéf Pilot metainfo
12. Digitálny model reliéfu 25m SDE_DTMSR25.DTM25_INT SAŽP Ostatné X_SAZP SR metainfo
13. Dlhodobé úrovne hladiny podzemnej vody SDCO_SHMU.SK_PDZ_VD_SONDY_DLH_UROVEN SHMÚ SR metainfo
14. Dlhodobé výdatnosti prameňov SDCO_SHMU.SK_PDZ_VD_PRAMENE_DLH_VYD SHMÚ SR metainfo
15. Dobývacie priestory bez ťažby SDCO_GUDS.SK_DP_BEZ_TAZBY ŠGÚDŠ SR metainfo
16. Dobývacie priestory s ťažbou SDCO_GUDS.SK_DP_TAZBA ŠGÚDŠ SR metainfo
17. Geologická mapa 1:50 000 SDCO_GUDS.P_GUDS_P_GEOL_MAPA_50 ŠGÚDŠ PKŠ Geologický podklad Pilot metainfo
18. Geologická mapa 1:50 000/ kontúry SDCO_GUDS.P_GUDS_P_GEOL_KONTURY_50 ŠGÚDŠ PKŠ Geologický podklad Pilot metainfo
19. Geologická mapa 1:500 000 SDCO_GUDS.SK_GUDS_SK_GEOL_MAPA_500 ŠGÚDŠ PKŠ Geologický podklad SR metainfo
20. Geologická mapa 1:500 000/ kontúry SDCO_GUDS.SK_GUDS_SK_GEOL_KONTURY_500 ŠGÚDŠ PKŠ Geologický podklad SR metainfo
21. Hate SDCO_SVP.SK_HAT SVP SR metainfo
22. Horizontálna krivosť reliéfu SDCO_GUDS.P_GUDS_P_HOR_K ŠGÚDŠ PKŠ Reliéf Pilot metainfo
23. Hydrogeologické rajóny SDCO_SHMU.SK_PDZ_VD_HYDROGEOL_RAJONY SHMÚ SR metainfo
24. Chemické zloženie pôd / horizont A SDCO_GUDS.SK_GUDS_SK_PODYA ŠGÚDŠ PKŠ Prírodné stresové javy SR metainfo
25. Chemické zloženie pôd / horizont B SDCO_GUDS.SK_GUDS_SK_PODYB ŠGÚDŠ PKŠ Prírodné stresové javy SR metainfo
26. Chemické zloženie riečnych sedimentov SDCO_GUDS.P_GUDS_P_RIEC_SEDIMENTY ŠGÚDŠ PKŠ Prírodné stresové javy Pilot metainfo
27. Chemizmus hornín SDCO_GUDS.SK_GUDS_SK_CHEM_HORN ŠGÚDŠ SR metainfo
28. Chránené krajinné prvky TK003_CHKP ŠOP SR SR metainfo
29. Chránené ložiskové územia SDCO_GUDS.SK_CHLU ŠGÚDŠ SR metainfo
30. Chránené vodohospodárske oblasti SDCO_VUVH.SK_CHVO VÚVH SR metainfo
31. Chránené vtáčie územie Dolné Považie TK004_CHVU_Dolne_Povazie ŠOP SR SR metainfo
32. Chránené vtáčie územie Horná Orava TK004_CHVU_Horna_Orava ŠOP SR SR metainfo
33. Chránené vtáčie územie Lehnice TK004_CHVU_Lehnice ŠOP SR SR metainfo
34. Chránené vtáčie územie Malé Karpaty TK004_CHVU_Male_Karpaty ŠOP SR SR metainfo
35. Chránené vtáčie územie Sysľovské polia TK004_CHVU_Syslovske_polia ŠOP SR SR metainfo
36. Jaskyne - národné prírodné pamiatky SDCO_SSJ.SK_JASKYNE_NPP SSJ SR metainfo
37. Kanalizačné zberače vôd SDCO_VUVH.SK_KANALIZACIA_ZBERACE VÚVH SR metainfo
38. Klimatické hranice SDCO_SHMU.SK_KLIMA_KLIM_HRAN SHMÚ SR metainfo
39. Klimatické oblasti SDCO_SHMU.SK_KLIMA_KLIM_OBL SHMÚ SR metainfo
40. Kvalita podzemných vôd Žitný Ostrov SDCO_SHMU.SK_PDZ_VD_KVALITA_PZV_ZO_2002 SHMÚ SR metainfo
41. Kvalita podzemných vôd Žitný Ostrov monitorovacia sieť SDCO_SHMU.SK_PDZ_VD_KVAL_PZV_ZO_MS_2002 SHMÚ SR metainfo
42. Kvalita povrchových vôd SDCO_SHMU.SK_PVR_VD_KVALITA SHMÚ SR metainfo
43. Kvalita vôd / Kvalitatívny profil SDCO_SVP.SK_KVL_PROFIL SVP SR metainfo
44. Kvantita povrchových vôd SDCO_SHMU.SK_PVR_VD_KVANTITA SHMÚ SR metainfo
45. Ložiská nevyhradených nerastov SDCO_GUDS.SK_LNN ŠGÚDŠ SR metainfo
46. Malé vodné nádrže SDCO_SVP.SK_MVN SVP SR metainfo
47. Maloplošné chránené územia TK002_MCHU ŠOP SR SR metainfo
48. Meteorologické stanice SDCO_SHMU.SK_KLIMA_METE_STAN SHMÚ SR metainfo
49. Minerálne pramene SDCO_SAZP.SK_MIN_PRAMENE SAŽP SR metainfo
50. Minerálne vodné zdroje SDCO_SVP.SK_MIN_VZ SVP SR metainfo
51. Monitorovacia siet kvantity podzemných vôd v hydrologickom roku 2002 SDCO_SHMU.SK_PDZ_VD_SONDY_MON_SIET_2002 SHMÚ SR metainfo
52. Monitorovacia siet pramenov v hydrologickom roku 2002 SDCO_SHMU.SK_PDZ_VD_PRAM_MON_SIET_2002 SHMÚ SR metainfo
53. Monitorovacie sieť kvality podzemných vôd v hydrologickom roku 2002 SDCO_SHMU.SK_PDZ_VD_KVALITA_PZV_SR_2002 SHMÚ SR metainfo
54. Nádrže SDCO_SVP.SK_NADRZ SVP SR metainfo
55. Navrhovaná ochranná hrádza SDCO_SVP.SK_OCHRANNA_HRADZA_NAVR SVP SR metainfo
56. Navrhované čerpacie stanice SDCO_SVP.SK_CS_NAVR SVP SR metainfo
57. Navrhované čističky odpadových vôd SDCO_VUVH.SK_COV_NAVR VÚVH SR metainfo
58. Navrhované hate SDCO_SVP.SK_HAT_NAVR SVP SR metainfo
59. Navrhované chránené vtáčie územia TK004_CHVU_nevyhlasene ŠOP SR SR metainfo
60. Navrhované kanalizačné zberače vôd SDCO_VUVH.SK_KANALIZACIA_ZBERACE_NAVR VÚVH SR metainfo
61. Navrhované malé vodné nádrže SDCO_SVP.SK_MVN_NAVRH SVP SR metainfo
62. Navrhované nádrže SDCO_SVP.SK_NADRZ_N SVP SR metainfo
63. Navrhované pevné prahy SDCO_SVP.SK_PEVNY_PRAH_NAVR SVP SR metainfo
64. Navrhované úpravne vody SDCO_VUVH.SK_UPRAVNA_VODY_NAVR VÚVH SR metainfo
65. Navrhované vodné nádrže SDCO_SVP.SK_VOD_NADRZ_NAVR SVP SR metainfo
66. Navrhované vodojemy SDCO_VUVH.SK_VODOJEM_NAVR VÚVH SR metainfo
67. Navrhované vodovody SDCO_VUVH.SK_VODOVOD_NAVR VÚVH SR metainfo
68. Normálová krivosť reliéfu SDCO_GUDS.P_GUDS_P_NOR_K ŠGÚDŠ PKŠ Reliéf Pilot metainfo
69. Ochranná hrádza SDCO_SVP.SK_OCHRANNA_HRADZA SVP SR metainfo
70. Ochranné pásma vodných zdrojov SDCO_VUVH.SK_OPVZ VÚVH SR metainfo
71. Ochranne pásmo minerálnych vôd SDCO_SVP.SK_OPMIN SVP SR metainfo
72. Orientácia reliéfu voči svetovým stranám SDCO_GUDS.P_GUDS_P_ORIENT ŠGÚDŠ PKŠ Reliéf Pilot metainfo
73. Ostatne klimatologicke charakteristiky za rok 2002 SDCO_SHMU.SK_KLIMA_KLIMA_2002 SHMÚ PKŠ Ovzdušie klíma SR metainfo
74. Pamiatkovo chránené parky/ bod SDE_CHU.SDE_PARKY_POINT SAŽP SR metainfo
75. Pamiatkovo chránené parky/ polygon SDE_CHU.SDE_PARKY SAŽP SR metainfo
76. Pásma hygienickej ochrany SDCO_SVP.SK_PHO SVP SR metainfo
77. Pevné prahy SDCO_SVP.SK_PEVNY_PRAH SVP SR metainfo
78. Povodia čiastkové SDCO_SHMU.SK_PVR_VD_POV_CIASTK SHMÚ SR metainfo
79. Povodia hlavné SDCO_SHMU.SK_PVR_VD_POV_HLAV SHMÚ SR metainfo
80. Povodia podrobné SDCO_SHMU.SK_PVR_VD_POV_PODR SHMÚ SR metainfo
81. Povodia základné SDCO_SHMU.SK_PVR_VD_POV_ZAKL SHMÚ SR metainfo
82. Priemerna teplota na uzemi SR za obdobie 1951-1980 SDCO_SHMU.SK_KLIMA_TEPLOTA_51_80 SHMÚ SR metainfo
83. Priemerna vyska snehovej pokryvky za rok 2002 SDCO_SHMU.SK_KLIMA_ZRAZKY_SNEH_2002 SHMÚ SR metainfo
84. Priemerne zrazky na uzemi SR za obdobie 1951-1980 SDCO_SHMU.SK_KLIMA_ZRAZKY_51_80 SHMÚ SR metainfo
85. Ramsarské územia TK007_RAMSAR ŠOP SR SR metainfo
86. Referenčné územia základných sídelných jednotiek SDCO_SAZP.SK_RZSJ01_P SAŽP SR metainfo
87. Regionálne centrá ŠOP SR sidla_regionalnych_centier ŠOP SR SR metainfo
88. Riečna sieť SDCO_SVP.SK_RIECNA_SIET SVP SR metainfo
89. Riziková analýza vodných útvarov SDCO_VUVH.SK_RIZ_ANAL_POVV VÚVH SR metainfo
90. Sídla správ ŠOP SR sidla_sprav ŠOP SR SR metainfo
91. Skládky SDCO_SAZP.SK_SKLADKY SAŽP SR metainfo
92. Sklon reliéfu SDCO_GUDS.P_GUDS_P_SKLON ŠGÚDŠ PKŠ Reliéf Pilot metainfo
93. Spaľovne SDCO_SAZP.SK_SPALOVNE SAŽP SR metainfo
94. Syntetická jednotka vyjadrujúca relevantné vlastnosti abiotickej zložky krajinnej sféry SDCO_GUDS.P_GUDS_P_ABIO ŠGÚDŠ Ostatné Pôda Pilot metainfo
95. Štruktúry geotermálnych vôd Slovenska SDCO_SHMU.SK_PDZ_VD_KATEG_PZV_GEOTERMAL SHMÚ SR metainfo
96. Úpravne vody SDCO_VUVH.SK_UPRAVNA_VODY VÚVH SR metainfo
97. Úpravy tokov SDCO_SVP.SK_UPRAVA_TOKU SVP SR metainfo
98. Ústredie ŠOP SR Ustredie_SOPSR ŠOP SR SR metainfo
99. Územia európskeho významu TK005_UEV_bez_so ŠOP SR SR metainfo
100. Územia zapísané v zozname svetového prírdného dedičstva UNESCO TK008_UNESCO ŠOP SR SR metainfo
101. Územná pôsobnosť regionálnych centier ŠOP SR uzemne_kompetencie_regionalnych_centier ŠOP SR SR metainfo
102. Územná pôsobnosť správ ŠOP SR uzemne_kompetencie_sprav ŠOP SR SR metainfo
103. Veľkoplošné chránené územia TK001_VCHU ŠOP SR SR metainfo
104. Verejné vodovody SDCO_VUVH.SK_VER_VODOVOD VÚVH SR metainfo
105. Vodné nádrže SDCO_SVP.SK_VOD_NADRZ SVP SR metainfo
106. Vodné plochy SDCO_SVP.SK_VODNA_PLOCHA SVP SR metainfo
107. Vodné útvary tečúcich vôd SDCO_VUVH.SK_VU_POV VÚVH SR metainfo
108. Vodné zdroje SDCO_SVP.SK_VODNE_ZDROJE SVP SR metainfo
109. Vodojemy SDCO_VUVH.SK_VODOJEM VÚVH SR metainfo
110. Vodomerné stanice SDCO_SVP.SK_VODOMERNA_STANICA SVP SR metainfo
111. Vodovody SDCO_VUVH.SK_VODOVOD VÚVH SR metainfo
112. Výuste SDCO_VUVH.SK_VYUSTE VÚVH SR metainfo
113. Zariadenia na zhodnocovanie odpadov SDCO_SAZP.SK_ZARIADENIA_ZHODNOC_ODPAD SAŽP SR metainfo
114. Zdroje vody SDCO_VUVH.SK_ZDROJ_VODY VÚVH SR metainfo
115. Zraniteľné oblasti SDCO_VUVH.SK_ZRANITELNA_OBL VÚVH SR metainfo