Hlavné menu

ISÚ » CGS » Stav riešenia

Stav riešenia

Informácie o priebehu tvorby CGS

Na pracovnom stretnutí v rámci Integrovaného manažmentu krajiny dňa 02.04.2004 v Banskej Bystrici bol zostavený a schválený realizačný tím [RT]. Kópia záznamu pracovného stretnutia Microsoft Word / 49kb

Tento tím bol zriadený z dôvodu zabezpečovania plnenia požiadaviek pracovnej skupiny v oblasti samotného technologického riešenia. Je zložený zo zástupcov jednotlivých rezortných organizácií, zodpovedných za riešiteľov zabezpečujúcich prípravu a spracovanie jednotlivých geodatabáz pre prvotnú krajinnú štruktúru [PKŠ] podľa špecifikácie [PS IMK]Microsoft Word / 41kb.

Širší - riešiteľský tím bude tvorený predovšetkým pracovníkmi pracujúcimi s GIS, resp IS v jednotlivých organizáciách, ktorí budú participovať na projekte podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb. Komunikácia medzi realizačným tímom a pracovnou skupinou pre IMK bude zabezpečovaná prostredníctvom zodpovedných členov za jednotlivé organizácie.

Zoznam členov realizačného tímu.

Aktivity realizačného tímu Termín
11. Pracovné stretnutie realizačného tímu 07.05.2008
Záverečná správa za rok 2007 31.01.2008
10. Pracovné stretnutie realizačného tímu
05. - 06. 06. 2007
Záverečná správa za rok 2006 15. 01. 2007
9. Pracovné stretnutie realizačného tímu
07. 11. 2006
8. Pracovné stretnutie realizačného tímu 19. 07. 2006
Záverečná správa za rok 2005 02. 02. 2006
7. Pracovné stretnutie realizačného tímu 25. 11. 2005
6. Pracovné stretnutie realizačného tímu 30. - 31. 05. 2005
5. Pracovné stretnutie realizačného tímu 22. 03. 2005
Záverečná správa za rok 2004 06. 12. 2004
4. Pracovné stretnutie realizačného tímu 17. 12. 2004
3. Pracovné stretnutie realizačného tímu 17. 09. 2004
2. Pracovné stretnutie realizačného tímu 23. 07. 2004
1. Pracovné stretnutie realizačného tímu 02. 04. 2004

07. máj 2008 - 11. Pracovné stretnutie realizačného tímu


Miesto: SAŽP Banská Bystrica

viac informácií / zápisnica Adobe Acrobat / 220kb


 31. január 2008 - Záverečná správa ENIPI 2007

Záverečná správa k riešeniu úlohy PHU za rok 2007.Adobe Acrobat / 220kb

05. - 06. jún 2007 - 10. Pracovné stretnutie realizačného tímu

 

Miesto: Modra SAŽP Harmónia

viac informácií / zápisnica Adobe Acrobat / 220kb

 15. január 2007 - Záverečná správa ISÚ 2006

Záverečná správa k riešeniu úlohy PHU za rok 2006.Adobe Acrobat / 220kb

PrílohyAdobe Acrobat / 220kb

07. november 2006 - 9. Pracovné stretnutie realizačného tímu

Miesto: SAŽP Banská Bystrica

viac informácií / zápisnica Adobe Acrobat / 220kb

19. júl 2006 - 8. Pracovné stretnutie realizačného tímu

Miesto: SAŽP Banská Bystrica

viac informácií / zápisnica Adobe Acrobat / 220kb

Záverečná správa k riešeniu úlohy PHU za rok 2005.Microsoft Word / 49kb

25. november 2005 - 7. Pracovné stretnutie realizačného tímu

Miesto: SAŽP Banská Bystrica
viac informácií / zápisnica Adobe Acrobat / 220kb / ISU infrastruktura 2005-2006

30. - 31. máj 2005 - 6. Pracovné stretnutie realizačného tímu

Miesto: DS SVP, š.p. OZ Banská Bystrica Ružiná o 10.00 v zasadacej miestnosti na 1. poschodí
viac informácií / zápisnica Adobe Acrobat / 97kb

22. marec 2005 - 5. Pracovné stretnutie realizačného tímu

Miesto: SAŽP Tajovského 28, 10.00, Učebňa TAC.
viac informácií / zápisnica Adobe Acrobat / 157kb

6. december 2004 - Záverečná správa: Pilotný projekt ISÚ - CGS - IMK.

Po realizácii pripomienkového konania je k dispozícii konec(ná verzia Záverečnej správy k realizácii projektu v roku 2004.
Viac informácií Záverečná správaAdobe Acrobat / 1,9 MB

17. december 2004 - 4. Pracovné stretnutie realizačného tímu

Miesto: SHMU Jeséniova 17, Bratislava
viac informácií / zápisnicaAdobe Acrobat / 53 kb

17. september 2004 - 3. Pracovné stretnutie realizačného tímu

Miesto: SAŽP Tajovského 28, 10.00, Učebňa TAC.
viac informácií / zápisnica Microsoft Word / 337kb / Adobe Acrobat / 198 kb

Úlohy:

SAŽP, SHMU, SVP, ŠGUDŠ, ŠOP SR, VUVH pripravia návrh Dohody o zdiel(aní údajov z CGS/IMK (dátového skladu rezortu ŽP) medzi MŽP SR a rezortnými organizáciami.
Termín: 28. september 2004
Zodpovedný: Ing. Tuchyňa Martin
Stav plnenia: úloha splnená

Správca CGS/IMK (dátového skladu rezortu ŽP) SAŽP zabezpec(í prezentáciu výsledkov práce realizačného tímu na pilotnom území na najbližšom zasadnutí pracovnej skupiny IMK dn(a 28.09.2004 v budove MŽP SR na Námestí L(. Štúra 1 v Bratislave, v zasadac(ke c(. 404 na 3. poschodí.
Termín: 28. september 2004
Zodpovedný: Ing. Tuchyňa Martin
Stav plnenia: úloha splnená

23. júl 2004 - 2. Pracovné stretnutie realizačného tímu

Miesto: SAŽP Tajovského 28, 10.00, Učebňa TAC.
viac informácií / zápisnica Microsoft Word / 337kb

Úlohy:

Výsledky prieskumu existujúcej technologickej infraštruktúry v jednotlivých organizáciách participujúcich na riešení pilotného projektu budú publikované na www stránke pilotného projektu
Termín: 30. júl 2004
Zodpovedný: Ing. Tuchyňa Martin
Stav plnenia: úloha splnená Adobe Acrobat / 682kb

V rámci vyhodnotenia stavu realizácie pilotného projektu a kompletizácie údajovej bázy bolo dohodnuté so zástupcami ŠGUDŠ, že dodajú disponibilné datasety zahrnuté v PKŠ.
Termín: 31. august 2004
Zodpovední: RNDr. Kác(er Štefan / RNDr. Karol Marsina, CSc.
Stav plnenia:realizácia vid(. zápisnica z 3. pracovného stretutia, bod c(.1

Úloha: Na základe návrhu na prepracovanie štruktúry pre prístup prostredníctvom web rozhrania SAŽP upraví štruktúru podľa tematických komplexov
Termín: 31. august 2004
Zodpovedný: Ing. Tuchyňa Martin
Stav plnenia: úloha splnená, aplikácie umožn(ujúce prístup k datasetom prostredníctvom webrozhrania boli upravené podľa tematických komplexov

SAŽP zabezpec(í úpravu web aplikácie CGS/IMK pre prístup k datasetom z dátového skladu prostredníctvom internetového prehliadac(a podľa tematických komplexov. Zároven( zabezpec(í jej sprístupnenie na testovacie úc(ely v prostredí Internetu
Termín: 31. august 2004
Zodpovedný: v texte záznamu
Stav plnenia: úloha splnená, aplikácie sú sprístupnené cez webstránky CGS sekcia Výstupy

SAŽP, SHMU, SVP, ŠGUDŠ, ŠOP SR, VUVH zabezpec(ia prípravu uvedenej dohody.
Termín: 13. september 2004
Zodpovedný: v texte záznamu
Stav plnenia: realizácia vid(. zápisnica z 3. pracovného stretutia, bod c(.3

Ing. Macura zabezpec(í prejednanie obsahu "Dohody o zdiel(aní údajov z CGS/IMK (dátového skladu rezortu ŽP)" jej spripomienkovanie a predloží návrh na jej schválenie c(lenmi pracovnej skupiny IMK ako záväzný dokument pre zabezpec(enie aktualizácie a ochrany údajov CGS/IMK (dátového skladu rezortu ŽP)
Termín: 21. september 2004
Zodpovedný: v texte záznamu
Stav plnenia: realizácia vid(. zápisnica z 3. pracovného stretutia, bod c(.3

SAŽP, SHMU, SVP, ŠGUDŠ, ŠOP SR, VUVH zabezpec(ia doplnenie metainformácií o všetkých datasetoch dodaných do CGS/IMK (dátový skladu rezortu ŽP) a zašlú url adresy vytvorených metadát na adresu tuchyna@sazp.sk
Pozn.: Po vytvorení alebo aktualizáciu metazáznamu je pre získanie konkrétnej a jedinec(nej url adresy na daný metazáznam potrebné otvorit( tento metazáznam z vygenerovaného zoznamu vektorových vrstiev v novom okne a nie v prednastavenom okne rámca aplikácie KDZ.
Postup: Po vyhl(adaní vytvoreného záznamu z vygenerovaného zoznamu vektorových vrstiev je potrebné nad odkazom na metazáznam cez pravé kontextové tlac(idlo myšky zvolit( možnost( "otvor v novom okne, open link in new windov". Vtedy sa metazáznam otvorí v novom okne, z ktorého adresy je potrebné skopírovat( danú url a poslat( ju.

Termín: 31. august 2004
Zodpovedný: v texte záznamu
Stav plnenia: úloha bola realizovaná v plnom rozsahu a metadáta sú sprístupnené

SAŽP, SHMU, SVP, ŠGUDŠ, ŠOP SR, VUVH zabezpec(ia doplnenie názvov jednotlivých vstupujúcich datasetov s popisom názvov ich atributálnej c(asti a aktualizovat( nesprávne typy navrhovanej grafickej interpretácie i atributov do dokumentu "objekty prvotnej krajinnej štruktúry [PKŠ]"pre jasnú identifikácia konkrétnych datasetov.
Termín: 31. august 2004
Zodpovedný: v texte záznamu
Stav plnenia: realizácia vid(. zápisnica z 3. pracovného stretutia, bod c(.2

SAŽP, SHMU, SVP, ŠGUDŠ, ŠOP SR, VUVH zabezpec(ia prípravu Záverečnej správy
Termín: 30. september 2004
Zodpovedný: v texte záznamu
Stav plnenia: vo fáze realizácie

Termín d(alšieho pracovného rokovania: 1. 1/2 septembra 2004 (upresnenie po 31.08.2004).

Termin a miesto prezentácie projektu prejedná na najbližšom zasadnutí pracovnej skupiny pre IMK Ing. arch Macura, ktorý súc(asne organizac(ne pripraví prezentáciu projektu. V prípade že na MŽP SR nie je disponibilná dostatoc(ne rýchle internetové pripojenie, overí možnost( realizácie prezentácie na SHMÚ, alt. v SAŽP.

 

2. apríla 2004 - Úvodné pracovné stretnutie realizačného tímu

Miesto: SAŽP Tajovského 28, 11.00, Učebňa TAC.
viac informácií / zápisnica Microsoft Word / 30kb

Úlohy:

Stanovenie formy komunikácie a výmeny informácií - SAŽP vytvorí požadovaný FTP priestor na výmenu dát
Termín: 8. apríl 2004
Stav plnenia: úloha splnená

SAŽP pripraví dotazník pre definovanie existujúcej infraštruktúry ako i vstupujúcich údajov
Termín: 8. apríl 2004
Stav plnenia: Úloha splnená

Vyplnenie a spracovanie dotazníka
Termín: 16. apríl 2004
Stav plnenia: k 4. máju 2004 boli doruc(ené a vyplnené dotazníky za nasledujúce organizácie:

SAŽP viac informácií Microsoft Word / 30kb
SHMU viac informácií Microsoft Word / 45kb
SVP viac informácií Microsoft Word / 34kb
ŠGUDŠ viac informácií Microsoft Word / 34kb
ŠOP SR viac informácií Microsoft Word / 50kb
VUVH viac informácií Microsoft Word / 34kb

Definovanie modelového územia - SHMU pripraví "clip vrstvu"
Termín: 8. apríl 2004
Stav plnenia: Úloha splnená

Stanovenie termínu na dodanie vstupných údajov Termín: 31. máj 2004
Stav plnenia: Datasety boli dodané okrem ŠGUDŠ