Hlavné menu

ISÚ » CGS » Pravidlá využívania údajov

Pravidlá využívania údajov

Pravidlá využívania údajov z ISÚ/CGS:

    Prevádzkovateľ ISÚ/CGS zodpovedá za:

    Zodpovedná osoba (žiadateľ) sa zaväzuje:

    Pri práci s údajmi z ISÚ/CGS je zakázané:

   1. Neoprávnene pristupovať k údajom z ISÚ/CGS
      a hľadať akékoľvek cesty pre získanie neoprávneného prístupu, ako aj umožniť neoprávnený prístup
      k údajom a počítačovým zariadeniam iným osobám.
      Na údaje patriace iným používateľom sa vzťahuje právna ochrana.

   2. Pokúšať sa meniť identitu svojho konta alebo počítača. Každý používateľ musí
      pri svojej práci trvalo vystupovať pod jemu pridelenou počítačovou identifikáciou.

   3. Narušovať prácu ostatných používateľov alebo prevádzku siete ako celku
      jej vedomým nadmerným zaťažovaním.

   4. Vyvíjať aktivity s cieľom spomaliť alebo narušiť činnosť
      ISÚ/CGS alebo jeho funkčnosť .

   5. Realizovať akékoľvek technické zásahy do ISÚ/CGS bez povolenia
      príslušného zodpovedného pracovníka uvedeného v kontaktnej adrese
      na stránke http://isu.enviroportal.sk/index.php/item/kontakty.

   6. Komerčne využívať údaje z ISÚ/CGS bez povolenia ich vlastníka.

   7. Využívať údaje z ISÚ/CGS pre akúkoľvek formu politickej alebo konfesnej agitácie.

   8. Používať údaje z ISÚ/CGS pre vytváranie, zobrazovanie alebo distribúciu materiálov propagujúcich násilie,
      rasovú alebo náboženskú neznášanlivosť, materiálov s vulgárnym obsahom,
      pornografických materiálov, materiálov urážlivého charakteru.
      Šírenie anonymných informácií a poškodzovanie dobrého mena jednotlivcov,
      skupín alebo inštitúcií, šírenie údajov, ktorých šírenie je zakázané zo zákona
      alebo patria medzi dôverné, prípadne utajované informácie.