Hlavné menu

ISÚ » Kto? tvorí systém

Kto? tvorí systém

ISÚ tvorí know how, infraštruktúra a geopriestorové údaje z organizácií rezortu MŽP SR, pod gesciou prevádzkovateľa Ministerstva životného prostredia a správcu Slovenskej agentúry životného prostredia.

Zoznam organizácií rezortu MŽP SR zapojených do tvorby ISÚ/CGS:

  1.  Slovenská agentúra životného prostredia [SAŽP]
  2.  Slovenská inšpekcia životného prostredia [SIŽP]
  3.  Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva [SMOPAJ]
  4.  Slovenský hydrometerologický ústav [SHMU]
  5.  Slovenský vodohospodársky podnik [SVP]
  6.  Správa slovenských jaskýň [SSJ]
  7.  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra [ŠGUDŠ]
  8.  Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky [ŠOPSR]
  9.  Výskumný ústav vodného hospodárstva [VÚVH]