Hlavné menu

ISÚ » Kde? je územné pokrytie

Kde? Územné pokrytie

Geopriestorové údaje poskytované prostredníctvom ISÚ poskytujú informácie z rôznych území. Na základe súčasnej situácie v rámci dostupnosti geopriestorových údajov bola ako základná mierková úroveň pre účely ISÚ zvolená mierka 1.50 000 s pokrytím územia celej SR. Samozrejme, ak sú dostupné geopriestorové údaje väčších mierok, sú v údajovom sklade CGS k dispozícii.


V prípade, že v rámci uvedenej mierky nie sú dostupné údaje za územie celej SR, sú k dispozícii údaje za pilotné modelové územie vymedzené nasledovne:

  1. Horná časť povodia rieky Hron od prameňa po vodomernú stanicu v Banskej Bystrici
  2. Povodie rieky Hron v časti  Hať Kozmálovce - sútok Hrona s Dunajom