Hlavné menu

ISÚ » CGS » Katalóg objektov

Katalóg objektov

Katalóg objektov predstavuje prehľad a sumarizáciu geopriestorových objektov a ich atribútov, ktoré reprezentujú základné jednotky geopriestorových údajov. Vyskladaním týchto objektov sa vytvára údajová báza tvoriaca jeden zo základných pilierov infraštruktúry priestorových údajov.

Katalóg objektov slúži na identifikovanie požiadaviek na geopriestorové údaje.

V rámci pôsobnosti rezortu MŽP SR túto úlohu plní Katalóg objektov krajinno-ekologickej základne pre integrovaný manažment krajiny (KO KEZ IMK).

KO KEZ IMK vychádza z identickej filozofie ako Katalóg objektov Základnej bázy údajov pre GIS (skr. KO ZBGIS).

Jeho prvá verzia je k dispozícii na webstránkach Katalógu objektov KEZ IMK.

V zmysle tohto Katalógu objektov bude napĺňaný CGS.