Hlavné menu

ISÚ » Čo ? predstavuje ISÚ » Filozofia projektu

Filozofia projektu

Hlavnou náplňou projektu je systematická tvorba, sprostredkovanie, využívanie a poskytovanie digitálnych informácií spracovaných v prostredí geografického informačného systému (GIS). Tieto informácie sú potrebné pre potreby úloh, projektov, materiálov podporujúcich územné plánovanie, podporu krízového manažmentu, rozvoj územia ako aj úloh akou je napr. Integrovaný manažment povodí (IMP), Integrovaný manažment krajiny (IMK) a pod..

Tieto údaje sú využívané v rámci aktivít Slovenskej agentúry životného prostredia ako i ostatných organizácií rezortu MŽP SR s výhľadom i na medzirezortnú spoluprácu. Spracovanie informácií v prostredí GIS splní aj ďalší stanovený cieľ. Tým je vytvorenie tematického digitálneho mapového diela použitím dát z GIS s dohodnutými zásadami tvorby údajov a tematických výstupov.

Paralelne by mal ISÚ zabezpečovať sprístupnenie uvedených informácií čo najjednoduchšou formou najširšiemu spektru potenciálnych užívateľov. ISÚ bude prostredníctvom rezortnej počítačovej siete ŽPNet, otvorený pre spojenie s počítačovými sieťami iných rezortov.