Hlavné menu

ISÚ » Kedy? genéza

Genéza

Projekt ISÚ v svojej podstate nie je žiadnym nováčikom na scéne a v rôznych obmenách sa jeho hlavnú myšlienku pokúšalo naplniť už niekoľko tímov v minulosti. Ale až s rozvojom nových technológií a prístupov sa začína jeho idea premieňať na realitu.

Prvá zmienka o realizácii projektu ISÚ je z obdobia 60-70tych rokov 20. storočia. Už v tomto období bola citeľná požiadavka vytvorenia systému, ktorý by umožňoval systematickú tvorbu, správu a využívanie informácií o území. Stručný prehľad legislatívneho zdôvodnenia a vývoja prác na tvorbe ISÚ je v prílohe č. 6.1 tejto správy.
Opätovný návrat myšlienky tvorby ISÚ podnietil v rokoch 1996-2002 intenzívny vývoj v oblasti informačných technológií (IT), s nástupom geograficky orientovaných informačných systémov. I napriek silnému rozvoju IT, praktická realizácia metodických postupov definovaných v dovtedajších výstupoch riešiteľov ISÚ neustále narážala na problémy súvisiace s uzavretosťou parciálnych IS, dostupnosťou priestorových údajov, absenciou noriem a štandardov a pod..

Od roku 2003, s nástupom možnosti prepojenia rôznych IS prostredníctvom siete Internet a intenzívnym využívaním nástrojov a systémov orientovaných na sieťovú architektúru, začína i samotný ISÚ nadobúdať konkrétnejšie rozmery. Výrazný posun v samotnej implementácii ISÚ nastal po realizácii čiastkovej úlohy Centrálny geografický systém, ktorá odštartovala praktické nasadenie IS, s priamym zapojením organizácií rezortu MŽP SR do tvorby a prevádzky tohto IS.

Významnú úlohu v ďalšej orientácii rozvoja ISÚ zohrali i medzinárodné aktivity v oblasti zlepšenia situácie v geoinformatike, ktoré nakoniec vyústili v tvorbu iniciatívy INSPIRE. INSPIRE INfrastructure for SPatial Information in Europe je iniciatívou, ktorá je realizovaná na podnet Európskej komisie s podporou členských i pristupujúcich štátov Európskej Únie. Jej snahou je vytvorenie európskej infraštruktúry priestorových informácií, ktorá by zabezpečila vytvorenie integrovaných služieb umožňujúcich sprístupnenie priestorových informácií. Jej cieľom je tvorba dostupných, relevantných, harmonizovaných a kvalitných geografických informácií pre účely podpory formulácie, implementácie, monitoringu a hodnotenia spoločnej politiky s územným rozsahom, alebo dopadom.

Ďalšie smerovanie tvorby ISÚ preto závisí i od trendov a požiadaviek, ktoré vyplynú z procesu tvorby infraštruktúry priestorových informácií tak na medzinárodnej ako i národnej úrovni.