Hlavné menu

ISÚ » INSPIRE » ENIPI

EN IPI

ENIPI (ENvironmentálna Infraštruktúra Priestorových Informácií) predstavuje rámec zastrešujúci komplexnú problematiku legislatívnych dokumentov, organizácií a ich personálneho potenciálu, aspektov manažmentu, procesov, štandardov a technológií, ktoré pri optimálnom prepojení zabezpečujú plnenie jednotlivých požiadaviek užívateľmi rôznej úrovne.
Opodstatnenosť takejto infraštruktúry potvrdzujú skúsenosti zo zámoria ale i zo starého kontinentu, kde tieto aktivity vyústili do iniciatívy INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe, 2001) zameranej na tvorbu infraštruktúry priestorových informácií v rámci Európy. Hlavným výstupom tejto iniciatívy má byť smernica Európskeho parlamentu a rady s názvom INSPIRE.


Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE), by mala napomôcť pri rozhodovaní vo vzťahu k politikám a činnostiam, ktoré môžu mať priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie. INSPIRE by mala byť založená na infraštruktúrach pre priestorové informácie, ktoré sú vytvárané členskými štátmi a zosúladené so spoločnými vykonávacími pravidlami, a ktoré sú doplnené opatreniami na úrovni Spoločenstva. Tieto opatrenia by mali zabezpečiť, aby boli infraštruktúry pre priestorové informácie vytvorené členskými štátmi navzájom zlučiteľné a použiteľné ako v Spoločenstve tak aj za hranicami štátov Spoločenstva.

Infraštruktúry pre priestorové informácie v členských štátoch by mali byť navrhnuté tak, aby sa zabezpečilo, že priestorové údaje sa uchovajú, sprístupňujú a udržiavajú na najvhodnejšej úrovni; aby bolo možné jednotne kombinovať priestorové údaje z rôznych zdrojov v rámci Spoločenstva, a aby ich mohli zdieľať viacerí užívatelia a aplikácie; aby bolo možné priestorové údaje zhromaždené na jednej úrovni orgánu verejnej moci zdieľať s inými orgánmi verejnej moci v rozsahu, v akom táto smernica ukladá orgánom verejnej moci povinnosť zdieľať priestorové údaje; aby priestorové údaje neboli sprístupnené za podmienok, ktoré neodôvodnene obmedzujú ich široké využitie; aby sa dali dostupné priestorové údaje jednoducho vyhľadať, vyhodnotiť ich účelnosť a zistiť podmienky uplatniteľné na ich použitie (INSPIRE@SK,2006).


INSPIRE@SK, 2006: SPOLOČNÁ POZÍCIA prijatá Radou 23. januára 2006 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zriaďuje infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE), SK verzia, weblink