Hlavné menu

ISÚ » CGS » Cieľ CGS

Ciel CGS

Cieľom CGS je prakticky overiť možnosti tvorby infraštruktúry priestorových informácií v rezorte MŽP SR formou  integrácie heterogénnych datasetov z rôznych organizácií spadajúcich pod Ministerstvo životného prostredia SR. Táto implementácia prináša požiadavku prispôsobenia možností systému  pre rôzne užívateľské úrovne. Rovnako dôležitá je i snaha o implementáciu princípov INSPIRE pre vytvorenie národnej infraštruktúry priestorových dát.

CGS sa snaží prispieť k redukcii duplikovaného zberu a tvorby datasetov, podporovať harmonizáciu, ich široké rozšírenie a využitie. Toto úsilie by malo vyústiť k zlepšeniu, účinnosti, efektívnosti, využiteľnosti datasetov, pričom prospech a benefit sa môže prejaviť v presmerovaní investícií v zlepšenie prístupnosti a kvality informácií poskytovaných geografickými datasetmi. Následne zvýšená dostupnosť takýchto informácií môže pozitívne stimulovať inovácie medzi poskytovateľmi priestorových dát tak vo verejnom ako i súkromnom sektore.

Rôzne úrovne prístupu s datasetom sprístupnených týmto projektom vychádzajú z požiadavky disponibility datasetov tak pre odbornú ako i laickú verejnosť. Rovnako dôležité sú i otázky disponibility metadát (popisných informácií o jednotlivých datasetoch), možnosti manipulácie s datasetmi, organizačné zabezpečenie, zodpovednosť za jednotlivé datasety ako i ochrana autorských práv.