Hlavné menu

ISÚ » CGS

CGS


Centrálny geografický systém rezortu životného prostredia [CGS] je projektom a zároveň iniciatívou, ktorá sa snaží o zjednodušenie prístupu k aktuálnym geografickým informáciám z rezortu životného prostredia. Samotnú realizáciu projektu CGS iniciovalo Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom pracovnej skupiny Integrovaného manažmentu krajiny [PS IMK].

CGS predstavuje praktickú implementáciu procesu tvorby infraštruktúry priestorových informácií v rezorte MŽP SR. 

Na základe požiadaviek definovaných Ministerstvom životného prostredia a pracovnou skupinou Integrovaného manažmentu krajiny IMK [PS IMK] ako i odporúčaní riešiteľov ISÚ vznikla iniciatíva tvorby a prevádzky Centrálneho geografického systému CGS rezortu MŽP SR.

V rámci úloh riešených PS IMK vzišla požiadavka na realizáciu vytvorenia jednotnej platformy pre prístup k digitálnym geografickým datasetom. Pre riešenie uvedenej požiadavky bol predložený projekt CGS. Jeho iniciátorom je Slovenská agentúra životného prostredia v úzkej spolupráci s partnermi zo Slovenského hydrometerologického ústavu, Slovenského vodohospodárskeho podniku, Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Štátnej ochrany prírody a Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Uvedený projekt je na pôde SAŽP realizovaný v rámci v rámci tvorby Informačného systému o území.

V roku 2004 boli uvedení partneri vybraní na základe definovaných požiadaviek na priestorové dáta z projektu Integrovaného manažmentu krajiny pri definovaní pilotného územia. V nasledujúcej fáze sa záber rozšíril o možnosti spolupráce i s ďalšími organizáciami a záber celého územia SR.