Hlavné menu

ISÚ » Ako? metodika

Ako ? Know How

V rámci procesu tvorby ISÚ bolo využitých niekoľko metodík a postupov pre dosiahnutie požadovaného efektu, ktoré vychádzali z dostupných technologických a organizačných možností. 

Veľký posun vpred priniesli aktivity zamerané na štandardizáciu procesu tvorby infraštruktúry priestorových informácií na EU úrovni zastrešené iniciatívou INSPIRE. S výrazným rozvojom geoinfotechnológií ako i novými prístupmi k problematike tvorby a zdieľania informácií prináša usmernenie pre tvorcov infrštruktúr na všetkých úrovniach od lokálnej až po tú globálnu.

I keď ostáva ešte veľa nedoriešených otázok, tento trend tvorby geo infrraštruktúr bude jednoznačne v najbližšom období "hybnou silou" v tejto oblasti.